Kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây