KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG

Thực hiện Kế hoạch số 181 -KH/TU, ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Thông xây dựng kế hoạch như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: