Kế hoạch tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số: 350 /KH-BCĐ ngày 23/6/2020 của Ban Chỉ đạo hoạt động hè (BCĐ HĐH) tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2020, Ban Chỉ đạo hoạt động hè huyện Bạch Thông ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2020 trên địa bàn huyện như sau: 104(30.06.2020_10h20p19)_signed