Kế hoạch tổ chức Giải Việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ XX, năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây