Kế hoạch tổ chức Đồng diễn thể dục dưỡng sinh các câu lạc bộ Người cao tuổi trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2020

Thực hiện Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Bạch Thông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi đồng diễn Thể dục dưỡng sinh các câu lạc bộ Người cao tuổi huyện Bạch Thông lần thứ I, năm 2020, với những nội dung sau: Kế hoạch tổ chức TD dưỡng sinh (09.07.2020_17h16p19)_signed