Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông với thanh niên huyện Bạch Thông năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây