Kế hoạch tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây