Kế hoạch tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây