Kế hoạch thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây