Kế hoạch thực hiện một số nhóm nhiệm vụ hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế – Dân số trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây