Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây