Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây