Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây