Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo huyện Bạch Thông năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây