Kế hoạch thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây

Quyết định phê duyệt Kế hoạch mô hình công dân học tập