Kế hoạch thực hiện “Chương trình phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn huyện Bạch Thông, giai đoạn 2022 – 2030”

Xem nội dung chi tiết tại đây