Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trên địa bàn huyện Bạch Thông đến năm 2030

Xem nội dung chi tiết tại đây