Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo và đề xuất kinh phí năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây