Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây