Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng trên địa huyện Bạch Thông, giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Xem nội dung chi tiết tại đây