Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 14/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện

Xem nội dung chi tiết tại đây