Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây