Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì nhằm nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây