KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU NSNN NĂM 2020 ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG

0

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Bạch Thông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thu ngân sách và giải pháp chống thất thu NSNN năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông ban hành kế hoạch thu và giải pháp chống thất thu ngân sách năm 2020 như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: