Kế hoạch thông tin đối ngoại huyện Bạch Thông năm 2018

Thực hiện Văn bản số 5374/UBND-NV ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2018, cụ thể như sau:

Xem chi tiết Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 21/12/2017 tại đây!