Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam” trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2022-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây