Kế hoạch phục hồi, phát triển du lịch Bạch Thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây