Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2023-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây