Kế hoạch phòng chống các bệnh ký sinh trùng thường gặp tại huyện Bạch Thông giai đoạn 2022-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây