Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội

– Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, QP – AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2012. (Tải về)

 

Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2012. (Tải về)