Kế hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Xem nội dung chi tiết tại đây