Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây