Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Bạch Thông đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 -2025” trên địa bàn huyện

Xem nội dung chi tiết tại đây