Kế hoạch kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực đất đai

Xem nội dung chi tiết tại đây