Kế hoạch kiểm tra liên ngành các cơ sở Y – Dược tư nhân trên địa bàn Bạch Thông năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây