Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Bạch Thông năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây