Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Bạch Thông năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây