Kế hoạch cải cách hành chính trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

Xem nội dung chi tiết tại đây