Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động – Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây