Huyện Bạch Thông tập trung gieo trồng ngô xuân

Theo kế hoạch vụ xuân năm nay huyện Bạch Thông sẽ gieo trồng 700 ha ngô. Hiện nay, bà con nông dân đang triển khai gieo trồng để đảm bảo đúng khung thời vụ.

Những xã có diện tích trồng ngô cao là: Nguyên Phúc, Lục Bình, Hà Vị. Năm nay, bà con nông dân ưa chuộng những giống ngô CP 3Q, CP 888, B9698, NK4300 và NK66. Theo đánh giá của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, năm nay bà con nông dân đã trồng ngô sớm hơn so với mọi năm, vì vậy dự kiến diện tích trồng ngô xuân sẽ hoàn thành đúng khung thời vụ. Năm 2014, diện tích trồng ngô trên địa bàn huyện Bạch Thông có thể tăng do bà con chủ động chuyển những diện tích gieo cấy lúa gặp hạn sang trồng ngô. Hiện nay, các xã trên địa bàn huyện Bạch Thông đang tiếp tục chỉ đạo bà con khẩn trương thực hiện trồng, dự kiến kết thúc trồng ngô trong tháng 3/2014.