Hưởng ứng và tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

Xem nội dung chi tiết tại đây

thể lệ cuộc thi