HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHONG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 2278//UBND-NNTNMT ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020. UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan thực hiện:

Xem nội dung chi tiết tại đây: