Hưởng ứng tham gia Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến

Thể lệ vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 tại tỉnh Bắc Kạn