Hướng dẫn tuyên truyền về sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây