Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”(1943 – 2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây

ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA 1943