Hướng dẫn tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoahj số 95-KH/TU ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Xem nội dung chi tiết tại đây