Hướng dẫn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 theo Kế hoạch số 104-KH/HU, ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Xem nội dung chi tiết tại đây