HƯỠNG DẪN SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN HUYỆN BẠCH THÔNG GIAI ĐOẠN 2015-2020

Xem chi tiết văn bản tại đây