Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) thích ứng với biến đổi khí hậu cấp huyện và xã năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây