Hướng dẫn công tác sơ tuyển và đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp Quân sự năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây